کاف دبل تورنیکت

 

 

  • قابل استفاده برای دست
  • قابل استفاده برای پا

  • دارای دو ماه وارانتی

10/10