کاف تکی تورنیکت

  • قابل استفاده برای دست
  • قابل استفاده برای پا

  • قابل استفاده برای اطفال
  • دارای دو ماه وارانتی

10/10