تورنیکت دبل سنترال

 

  • قابل استفاده توسط سیستم هوای سنترال 

  • دارای دو خروجی ( برای کاف دبل )

  • زمانسج دستی

  • قابل حمل

10/10