تورنیکت تکی دیجیتال

 

  • تمام اتوماتیک
  • دارای مخزن هوا

  • دارای زمان سنج دیجیتالی

  • قابل تعویض

  • کنترل به صورت اتوماتیک

  • قابل حمل

10/10